Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên

windy
windy(1686 tài liệu)
(21 người theo dõi)
Lượt xem 2330
82
Tải xuống 12,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 108 | Loại file: PDF
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2012, 18:51

Mô tả: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM ----------------- NGUYỄN THANH MỸ DUYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN – TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6 Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. THÁI TRÍ DŨNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2012 2 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa quý thầy cô, tôi tên là Nguyễn Thanh Mỹ Duyên, học viên cao học khoá 18 – ngành Kinh tế phát triển – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong luận văn do tác giả trực tiếp thu thập, thống kê và xử lý. Các nguồn dữ liệu khác được sử dụng trong luận văn đều có ghi nguồn trích dẫn và xuất xứ. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2012 Học viên Nguyễn Thanh Mỹ Duyên 3 LỜI CẢM ƠN Trước tiên tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Thái Trí Dũng, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề cương, tìm kiếm tài liệu cho đến khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành biết ơn quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong chương trình cao học. Xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ và công nhân viên hiện đang làm việc tại công ty cổ phần Beton 6 đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi trong quá trình thu thập số liệu cho đề tài. Và cuối cùng tôi xin tỏ lòng biết ơn đến gia đình và bạn bè đã giúp đỡ và động viên tinh thần cho tôi, giúp tôi kiên trì hoàn tất bài luận văn này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2012 Học viên Nguyễn Thanh Mỹ Duyên 4 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do hình thành đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu . 2 3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng khảo sát . 2 4. Phương pháp nghiên cứu . 2 5. Ý nghĩa của đề tài . 3 6. Kết cấu của luận văn . 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1. Khái niệm về lòng trung thành . 5 1.2. Vai trò của công tác động viên kích thích trong việc tạo sự trung thành của nhân viên 6 1.2.1. Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow . 6 1.2.2. Thuyết hai nhân tố của F. Herzberg . 7 1.2.3. Thuyết mong đợi của Victor H. Vroom . 9 1.2.4. Thuyết về sự công bằng 10 1.3. Một số nghiên cứu trước đây về lòng trung thành của nhân viên 11 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên 12 1.4.1. Lương . 13 1.4.2. Môi trường làm việc 14 1.4.3. Đồng nghiệp 14 1.4.4. Khen thưởng 15 1.4.5. Phúc lợi 16 1.4.6. Cơ hội đào tạo thăng tiến 16 1.5. Mô hình nghiên cứu . 17 Tóm tắt . 19 Chương 2: TỔNG QUAN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6 5 2.1. Giới thiệu chung 20 2.2. Lịch sử hình thành và phát triển . 20 2.3. Thực trạng nhân lực tại công ty cổ phần Beton 6 22 Tóm tắt . 25 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Thiết kế nghiên cứu . 26 3.1.1. Nghiên cứu định tính 26 3.1.2. Nghiên cứu định lượng 26 3.1.3. Quy trình nghiên cứu . 27 3.2. Nghiên cứu chính thức 29 3.2.1. Phương pháp chọn mẫu . 29 3.2.2. Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi 29 3.2.3. Diễn đạt và mã hoá thang đo . 29 Tóm tắt . 33 Chương 4: XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1. Thông tin mẫu nghiên cứu 34 4.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố . 36 4.2.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo . 36 4.2.2. Phân tích nhân tố (EFA) . 37 4.2.2.1. Phân tích nhân tố đối với biến độc lập . 38 4.2.2.2. Phân tích nhân tố đối với biến phụ thuộc . 41 4.3. Phân tích hồi quy tuyến tính . 42 4.4. Kiểm định giả thuyết 45 4.5. Kiểm định sự khác biệt theo các đặc tính cá nhân đến lòng trung thành của nhân viên 47 4.5.1. Khác biệt về giới tính 47 4.5.2. Khác biệt về độ tuổi 47 6 4.5.3. Khác biệt về vị trí công tác . 48 4.5.4. Khác biệt về thâm niên . 48 4.6. Kết quả phân tích thống kê mô tả 48 4.6.1. Thống kê mô tả các yếu tố 48 4.6.2. Thống kê mô tả cho các biến quan sát của từng yếu tố 49 Tóm tắt 54 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. Kết luận 55 5.2. Kiến nghị 56 5.3. Đóng góp của đề tài . 57 5.4. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 58 Tóm tắt 59 Tài liệu tham khảo Phụ lục 7 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CB - CNV Cán bộ - công nhân viên CHDTTT Biến cơ hội đào tạo thăng tiến DN Biến đồng nghiệp ĐVT Đơn vị tính EFA Phân tích nhân tố khám phá GTVT Giao Thông Vận Tải KT Biến khen thưởng L Biến lương LTT Biến lòng trung thành PL Biến phúc lợi STT Số thứ tự TSL Tổng sản lượng 8 DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 1.1: Các nhân tố duy trì và động viên …………………………………. 8 Bảng 2.1: Quy mô sản xuất của công ty …………………………………… . 22 Bảng 3.1: Thang đo các thành phần và mã hoá thang đo ……………………. 30 Bảng 4.1: Cơ cấu về giới tính ……………………………………………… . 34 Bảng 4.2: Cơ cấu về độ tuổi ………………………………………………… 35 Bảng 4.3: Cơ cấu về trình độ ………………………………………………… 35 Bảng 4.4: Cơ cấu về vị trí công tác ………………………………………… . 36 Bảng 4.5: Cơ cấu về thâm niên công tác …………………………………… . 36 Bảng 4.6: Kết quả Cronbach alpha của các thang đo ……………………… . 38 Bảng 4.7: Kết quả hồi quy sử dụng phương pháp Enter …………………… . 42 Bảng 4.8: Kết quả hồi quy sử dụng phương pháp Enter sau khi loại biến …… 43 Bảng 4.9: Bảng thống kê mô tả các yếu tố ………………………………… . 48 Bảng 4.10: Bảng thống kê mô tả các biến quan sát của yếu tố “cơ hội đào tạo thăng tiến” ………………………………………………………… 49 Bảng 4.11: Bảng thống kê mô tả các biến quan sát của yếu tố “lương” ………. 50 Bảng 4.12: Bảng thống kê mô tả các biến quan sát của yếu tố “đồng nghiệp” . 51 Bảng 4.13: Bảng thống kê mô tả các biến quan sát của yếu tố “phúc lợi”…… 52 Bảng 4.14: Bảng thống kê mô tả các biến quan sát của yếu tố “lòng trung thành” …………………………………………………………… . 53 9 DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN VĂN Hình 1.1: Tháp nhu cầu của Maslow ………………………………………… 7 Hình 1.2: Mô hình nghiên cứu của tác giả Vũ Khắc Đạt (2008) …………… 17 Hình 1.3: Mô hình nghiên cứu ………………………………………………. 18 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu ……………………………………………… 28 10 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do hình thành đề tài: Nguồn nhân lực bao giờ và thời đại nào cũng là tài sản vô giá của bất kỳ một tổ chức từ cơ quan quản lý nhà nước đến các doanh nghiệp tư nhân, từ một địa phương nhỏ bé đến một quốc gia rộng lớn. Hội nhập kéo theo sự gia tăng các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế đã khiến cho thị trường lao động đang hình thành một cách nhanh chóng. Một biểu hiện dễ nhận thấy là sự di chuyển nhân lực giữa các doanh nghiệp ngày càng nhiều. Tình trạng những nhân viên có năng lực và trình độ cao thường chuyển sang những nơi có lương cao, chế độ đãi ngộ tốt hơn hiện nay không chỉ xảy ra ở những ngành, lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, điện lực…. mà đang trở thành vấn đề chung, làm đau đầu hầu hết các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp thành công và hoạt động có hiệu quả bao giờ cũng nhờ đến sự đóng góp của đội ngũ nhân viên giỏi và trung thành. Chính vì vậy, để thu hút và duy trì nguồn nhân lực các nhà quản lý thực hiện hoạch định nguồn nhân lực, thay đổi chính sách lương, thưởng, phúc lợi .và công ty cổ phần Beton 6 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, các nhà quản lý vẫn không tránh khỏi tình trạng ra đi của nhân viên. Theo báo cáo lao động tiền lương của công ty cổ phần Beton 6 cho thấy tổng số lao động nghỉ việc năm 2010 là 142 người, trong đó nhân viên nghiệp vụ và công nhân có tay nghề chiếm 25% tổng số lao động đã nghỉ việc, trong vòng sáu tháng đầu năm 2011, con số này chiếm khoảng 35%. Vậy đâu là nguyên nhân khiến nhân viên công ty cổ phần Beton 6 không còn gắn bó với doanh nghiệp nữa? những yếu tố nào ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với công ty? Phải chăng chính sách lương, thưởng, phúc lợi, môi trường làm việc… của công ty đã ảnh hưởng đến sự ra đi của họ và nhà lãnh đạo đã thực sự quan tâm đến quyền lợi của người lao động chưa? Chính vì sự trăn trở này, tôi đã chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên – trường hợp công ty cổ phần Beton 6” để tiến hành nghiên cứu mức độ trung thành của nhân viên đối với 1 . ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty cổ phần Beton 6. Thứ hai: đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến lòng trung thành của nhân viên. không ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong các doanh nghiệp nội địa nhưng có ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong các

— Xem thêm —

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên, Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên, Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu cac-yeu-to-anh-huong-den-long-trung-thanh-cua-nhan-vien

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.16131496429443 s. Memory usage = 17.92 MB